یکی از توصیه هایی که در طول سالیان متمادی به مسئولین دانشگاهی در کشور داشتم ، تلاش و برنامه ریزی در جهت ایجاد ارتباط صمیمانه میان دانشجویان و کارآفرینان بوده است. امری که در کشورهای پیشرفته بسیار متعارف است اما متاسفانه در فضای دانشگاهی کشور به آن پرداخته نشده و مغفول مانده است.

ایجاد فضای صمیمانه میان دانشجویان و کارآفرینان ، آن هم در محیطی بی تکلف موجب می گردد تا یافته ها و داشته های ارزش آفرینان جامعه بدون هیچگونه چشم داشتی به نسل فردای ما انتقال یابد انتقال این دستاورد ها براستی چراغ راهی در مسیر رشد و شکوفایی عزیزان دانشجو خواهد بود ، حال چرا به این امر خطیر که هزینه ای را هم در بر ندارد پرداخته نمی شود ، سوالی است که هنوز برایش پاسخ روشنی پیدا نکردم و احساس می کنم که روز به روز احتمالش کمتر نیز می شود. بر این اساس تصمیـم گرفتم تا تجربیـات و یافته هـای خود را همانـگونه که بدون هیچگونه توقعی به فرزنـدانم انتقال داده ام، در اختیار تمامی دانشجویان عزیز کشور قرار دهم . باشد این تجربیات و اندوخته های ناچیز کمکی هرچند اندک در تعالی ارزش های آنان را فراهم آورد.

محسن گل پور

رشد (توسعه) فردی و مدل های آن
10 بهمن 1402

رشد (توسعه) فردی و مدل های آن

رشد فردی به فرآیند رشد، تغییر و بلوغ اطلاق می شود که در طول عمر افراد رخ می دهد . رشد فردی جنبه های مختلفی از جمله رشد فیزیکی، شناختی، عاطفی و اجتماعی را در بر می گیرد.
حکومت الیگارشی
20 دی 1402

حکومت الیگارشی

الیگارشی شکلی از حکومت و ساختار قدرت است که در آن یک گروه کوچک نخبه، نفوذ و کنترل قابل توجهی بر جنبه های کلیدی جامعه از جمله حوزه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دارند.
نسل Z را چگونه مدیریت کنیم
30 آذر 1402

نسل Z را چگونه مدیریت کنیم

نسل Z که اغلب با نام ژن Z به اختصار معرفی می شوند ، به گروه جمعیتی اشاره دارد که از اواسط دهه 1990 تا اوایل دهه 2010 متولد شده اند. در ابتدا به چند ویژگی و روند کلیدی مرتبط با نسل Z اشاره می کنیم:
سازمان شبکه (Network organization)
27 آذر 1402

سازمان شبکه (Network organization)

اصطلاح "سازمان شبکه " به یک ساختار سازمانی و مدل عملیاتی خاص اشاره دارد که در آن فعالیت ها، فرآیندها و روابط سازمان به گونه ای طراحی شده اند که بیشتر شبیه یک شبکه عمل کنند تا یک ساختار سلسله مراتبی سنتی.
امارات چگونه توسعه یافت
4 تیر 1402

امارات چگونه توسعه یافت

محمد بن راشد در کتاب " نگرش من و چالش های برتری" ضمن مرور گذشته نامطلوب كشورش، به ارائه ایده ها و آمال خود در باب توسعه دوبی و امارات متحده عربی مي پردازد
هوش مصنوعی (Artificial Intelligence)
16 اسفند 1401

هوش مصنوعی (Artificial Intelligence)

هوش مصنوعی(AI)، عبارت است از توانایی یک کامپیوتر یا ربات کنترل ‌شده توسط کامپیوتر برای انجام وظایفی که معمولاً با موجودات هوشمند مرتبط است.
کلان روند‌های آینده ایران
25 دی 1401

کلان روند‌های آینده ایران

روندهای آینده ایران از حیث شناخت کلان مسائل و اولویت‌های کشور در آینده و در طراحی و تدوین برنامه‌های توسعه کشور و سازمان‌ها حائز اهمیت است.
کلان روند های جهانی تا سال 2050
18 دی 1401

کلان روند های جهانی تا سال 2050

کلان روند ها ، عوامل پرقدرتی هستند که به آینده شکل می دهند. کلان روند ها در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نقش آفرین بوده و بر دولت ها ، افراد جامعه ، سازمان ها و شرکت ها تاثیرات شدیدی خواهند گذاشت.
اقتصاد کره شمالی (بخش سوم)
10 دی 1401

اقتصاد کره شمالی (بخش سوم)

مراقبت های پزشکی در این کشور رایگان است و در هر روستا حداقل یک درمانگاه وجود دارد، اما کمبود پزشک، تجهیزات پزشکی و دارو وجود دارد.
نزدیکی چین به عربستان
24 آذر 1401

نزدیکی چین به عربستان

چین و عربستان سعودی طی هفته گذشته در بیانیه‌ای مشترک سیاست‌های همسویی را در زمینه‌های مختلف از امنیت تا نفت اتخاذ و توافق نمودند که از یکدیگر حمایت کرده و در امور داخلی یکدیگر دخالت نخواهند نمود.
اقتصاد کره شمالی (بخش دوم)
17 آذر 1401

اقتصاد کره شمالی (بخش دوم)

بخش صنعت در غالب شرکت‌های دولتی و تعاونی‌های تولیدی سازمان‌دهی می‌شوند . این شرکت‌ها عمدتاً به صنایع دستی، فرآوری دریایی و سایر عملیات‌های کوچک می پردازند
اقتصاد کره شمالی (بخش اول)
13 آذر 1401

اقتصاد کره شمالی (بخش اول)

کره شمالی از یک اقتصاد متمرکز برخوردار است . دولت همه ابزارهای تولید را کنترل و اولویت ها و تاکیدات خود را در توسعه اقتصادی تعیین می کند. از سال 1954، سیاست های اقتصادی از طریق یک سری برنامه های اقتصادی ملی اعلام شده است
برندگان نوبل شیمی سال 2022
18 مهر 1401

برندگان نوبل شیمی سال 2022

آکادمی سلطنتی علوم سوئد برندگان نوبل شیمی را اعلام کرد. جایزه نوبل شیمی ۲۰۲۲ به کارولین آر برتوزی، استاد دانشگاه استنفورد آمریکا؛ مورتن ملدال، استاد دانشگاه کپنهاگ دانمارک و کارل بری شارپلس، از مؤسسه تحقیقاتی اسکریپس آمریکا اهدا شد.
تغییرات بزرگ جهان تا سال 2050 (قسمت هشتم)
7 خرداد 1401

تغییرات بزرگ جهان تا سال 2050 (قسمت هشتم)

برنامه ریـزان دفاعـی همیشـه می گوینـد کـه هدف شـان به وجـود آوردن نیروهایی اسـت کـه انعطاف پذیـر و انطباق پذیـر باشـند. چون آنهـا می داننـد پیش بینی حرکت بعـدی در جنـگ و در نتیجـه پیش بینـی نـوع نیروهای جنگنـده مورد نیـاز چقدر دشـوار اسـت.
تغییرات بزرگ جهان تا سال 2050 (قسمت هفتم)
28 اردیبهشت 1401

تغییرات بزرگ جهان تا سال 2050 (قسمت هفتم)

بیشتریـن تصاویر فراگیری کـه آینـده پیـش رو را برای جهانیان ترسـیم می کند، جـدا از روزنامه ها، صفحه نمایشـگر رایانه هـا و مجلات علمـی، نقشـه هایی اسـت که هشـدار گرمـا را به رنگ هـای مختلف به تصویـر کشـیده اند. ایـن نقشـه ها، ماننـد ابرهـای قارچی شـکل زمان هـای دورهستند.
تغییرات بزرگ جهان تا سال 2050 (قسمت ششم)
25 اسفند 1400

تغییرات بزرگ جهان تا سال 2050 (قسمت ششم)

جهـان در سـال 2050 دین بـاوران بیش تـری خواهد داشـت، اما سـکولارها کماکان باقـی می ماننـد. البتـه تنها چیـزی کـه می تواند سرنوشـت ادیان جهـان از زمـان حال تـا سـال 2050 را تحـت تأثیـر قـرار دهد، ظهور یـک منجی اسـت. بنابراین هم چنـان بایـد انتظـار پیشـرفت الگـوی امـروزی مذهـب را داشـت.
تغییرات بزرگ جهان تا سال 2050 (قسمت پنجم)
7 اسفند 1400

تغییرات بزرگ جهان تا سال 2050 (قسمت پنجم)

نوشـتن درباره «فرهنگ» در گذر40 سـال بعد، نسـبت به نوشتن درباره حوزه هایی کـه بـه آمـار و ارقام مربوطنـد مانند اقتصاد، جمعیت شناسـی یا تغییـرات آب وهوایی، پرمخاطره تـر اسـت. در فواصـل زمانـی طولانـی، روندهـای کنونی ممکن اسـت هیچ معنایـی نداشـته باشـد.
تغییرات بزرگ جهان تا سال 2050 (قسمت چهارم)
23 بهمن 1400

تغییرات بزرگ جهان تا سال 2050 (قسمت چهارم)

جهـان در میانـه یـک تجربـه جمعـی بی سـابقه قـرار دارد. زمانـی که ایـن مقاله را می خوانید، فیس بـوک ممکـن اسـت به راحتی اولین شـبکه اجتماعی آنلاین شـده باشـد کـه بـه یک میلیـارد عضوش مباهـات می کند
تغییرات بزرگ جهان تا سال 2050 (قسمت سوم)
09 بهمن 1400

تغییرات بزرگ جهان تا سال 2050 (قسمت سوم)

دنیای زنان
آیا در سـال 2050 شـرایط عوض خواهد شـد؟ آیا زنان ارزشـی مسـاوی با مـردان به دسـت خواهنـد آورد؟ و اگر چنین شـود، بـا توجه به اینکه زنان کشـورهای در حال توسـعه هنوز در مقایسـه با خواهرانشـان در دنیاهای ثروتمند کمتر ارزشـمند هسـتند
تغییرات بزرگ جهان تا سال 2050 (قسمت دوم)
25 دی 1400

تغییرات بزرگ جهان تا سال 2050 (قسمت دوم)

نـام بیمـاری سـندروم نقـص ایمنی تا سـال 1980 به گوش کسـی نخـورده بود. ایـن اصطلاح اصلاً وجـود خارجی نداشـت. اما ویروسـی کـه منجر به بـروز بیماری ایـدز می شـود از مدتهـا پیش در شـامپانزه ها وجود داشـته و پس از آن به انسـانها رسیده اسـت
تغییرات بزرگ جهان تا سال 2050
13 دی 1400

تغییرات بزرگ جهان تا سال 2050

در روز 31 اكتبـر 2011 ،دنیـا بـرای نوزادی جشـن تولد گرفت كـه جمعیت جهان را بـه 7 میلیارد نفر رسـاند. سـازمان ملـل اعلام كرده بـود كه جمعیت جهـان در آن روز به 7 میلیـارد نفـر خواهد رسـید
رمز موفقیت چین در توسعه اقتصادی  (بخش چهارم: اصلاحات هدایت شده با قوانین بین المللی در محیط کسب وکار)
29 آبان 1400

رمز موفقیت چین در توسعه اقتصادی (بخش چهارم: اصلاحات هدایت شده با قوانین بین المللی در محیط کسب وکار)

در این مرحله که آغاز آن با پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی مشخص شده است، چین هم ترازي سیاست هایش در زمینۀ قوانین بازار، مکانیزم هاي عملیاتی و نظام هاي حقوقی را با هنجارهاي بین المللی تسریع کرد.
رمز موفقیت چین در توسعه اقتصادی (بخش اول: مقدمۀ مختصري بر محیط کسب وکار)
26 مهر 1400

رمز موفقیت چین در توسعه اقتصادی (بخش اول: مقدمۀ مختصري بر محیط کسب وکار)

محیط کسب وکار به عنوان در‌بر‌دارنده عناصر حیاتی براي عملکرد بنگاه‌ها وکارآفرینان و یکی از پیش شرطهای لازم براي رشد اقتصادي و کاهش فقر درکشورهاي درحال توسعه و درحال گذار شناخته می شود (وایت1 و فورچون22015).
آشنایی با مکاتب اقتصادی (بخش آخر: اقتصاد فاشیسم)
11 مهر 1400

آشنایی با مکاتب اقتصادی (بخش آخر: اقتصاد فاشیسم)

بلافاصله پس از به قدرت رسیدن موسولینی، او موضع اقتصادی خود را چنین تعریف کرد: «دولت [فاشیست] آزادی کامل را به بنگاه‌های خصوصی اعطا خواهد کرد و تمام مداخلات در اقتصاد خصوصی را رها خواهد نمود.»
آشنایی با مکاتب اقتصادی (بخش هشتم : اقتصاد سوسیالیستی)
3 مهر 1400

آشنایی با مکاتب اقتصادی (بخش هشتم : اقتصاد سوسیالیستی)

طبق تحقیق به عمل آمده، نشانه‌های طرح نظام سوسیالیسم را می‌توان در آثار افلاطون (۴۲۷-۳۴۷ ق. م) ملاحظه کرد. وی می‌گوید: «ثروت افراد متعلق به عموم است و باید به مصرف عمومی برسد و مشاغل افراد را دولت باید تعیین کند.»
آشنایی با مکاتب اقتصادی  (بخش هفتم: اقتصاد نهادگرایی)
27 شهریور 1400

آشنایی با مکاتب اقتصادی (بخش هفتم: اقتصاد نهادگرایی)

در اواخر قرن نوزدهم ، اقتصاد دانانی با نقد مکاتب کلاسیک و نئوکلاسیک مبنی بر تاکید بر مفهوم فردگرایی، سعی کردندتا اهمیت ماهیت اجتماعی افراد را گوشزد کنند. این افراد به نهاد گرایان و مکتب آن ها به اقتصاد نهادگرا معروف است.
آشنایی با مکاتب اقتصادی  (بخش پنجم : اقتصاد اتریشی)
13 شهریور 1400

آشنایی با مکاتب اقتصادی (بخش پنجم : اقتصاد اتریشی)

سرآغاز مکتب اقتصاد اتریشی به آرای کارل منگر(۱۹۲۱-۱۸۴۰) در کتاب «اصول علم اقتصاد» (۱۸۷۱) وی باز می‌گردد. منگر در ابتدا با ارائه نظریه ارزش برپایه مبانی ذهن گرایی روش شناسانه در نقش یک انقلابی مارژینالی ظاهر شد، ولی بعدها توانست با طرح نظریه عمومی خود درباره کنش انسانی، مسئله اقتصادی انسان‌ها را از آنچه اقتصاد نئوکلاسیک تخصیص بهینه منابع محدود می‌دانست، فراتر ببرد.
آشنایی با مکاتب اقتصادی (بخش چهارم : مکتب نئوکلاسیک یا مارژینالیسم)
7 شهریور 1400

آشنایی با مکاتب اقتصادی (بخش چهارم : مکتب نئوکلاسیک یا مارژینالیسم)

مکتب نئو کلاسیک در سال 1870 با انتشار آثار ویلیام جونز و لئون والراس ظهور کرد. در ادامه با انتشار کتاب اصول علم اقتصاد توسط آلفرد مارشال در سال 1890 و معرفی ابزار های ریاضی و نمایش هندسی منحنی های عرضه و تقاضا ، جایگاه خود را تثبیت نمود.
آشنایی با مکاتب اقتصادی ( بخش سوم : مکتب کلاسیک)
30 مرداد 1400

آشنایی با مکاتب اقتصادی ( بخش سوم : مکتب کلاسیک)

مکتب کلاسیک ( نظریه لیبرالیسم اقتصادی) بر اساس فلسفه اصالت فرد در امور اقتصادی در سال 1776 میلادی در انگلستان بنیان نهاده شد.آدام اسمیت (۱۷۹۰-۱۷۲۳) دانشمند اسکاتلندی‌الاصل انگلیسی در این سال کتاب معروف خود را تحت عنوان : پژوهشی درباره ماهیت و علل ثروت ملل انتشار داد
آشنایی با مکاتب اقتصادی ( بخش دوم : مزیت نسبی)
19 مرداد 1400

آشنایی با مکاتب اقتصادی ( بخش دوم : مزیت نسبی)

اصل " مزیت نسبی " که نخستین بار توسط دیوید ریکاردو اقتصاد دان شهیر انگلیسی در سال 1817 میلادی ارائه گردید، به این امر پرداخت که تجارت بین الملل به انسان امکان و فرصت مصرف انواع کالا ها و خدماتی را می دهد که در مکان هایی متفاوت طراحی، تولید و توزیع شده اند.
آشنایی با مکاتب اقتصادی ( بخش اول : مقدمه)
6 مرداد 1400

آشنایی با مکاتب اقتصادی ( بخش اول : مقدمه)

کنفوسیوس در بیان ضرورت بررسی تاریخ چنین عنوان کرده است که "اگر میخواهید آینده را تعریف کنید گذشته را مطالعه کنید"؛ چراکه منشأ و ریشه رویدادها و تحولات مهم کنونی و مسیر حرکت جامعه و اقتصاد به گذشته مربوط میشود.
پدیده‌ی
20 تیر 1400

پدیده‌ی "یادگیری اُسمُزی"

بیش از نیمی از یادگیری‌های ما به صورت ناخودآگاه و در اثر نوعی الگوبرداری ناخودآگاه، عمیق و درونی‌سازی آن از محیط اطرافمان شکل می‌گیرد. درست مانند یک اسفنج که وقتی در یک مایع قرار گیرد، به دلیل خاصیت اسمزی، مایع را به خودش می‌کشد.
سازمان‌های دوسو توان
2 تیر 1400

سازمان‌های دوسو توان

سازمان دوسو توان سازماني است كه قادر است بر اساس تغييرات ، خود را متحول كند تا باقي بماند. بايد بدانيم كه دوسوتواني براي يك سازمان، انتخاب نيست بلكه يك اجبار است.
مدیریت منابع انسانی (بخش ششم: احترام Respect)
29 بهمن 99

مدیریت منابع انسانی (بخش ششم: احترام Respect)

بسیاری از مشکلات ما در سازمان ها، رابطه مستقیمی با نوع تعاملات و عدم رعایت شئونات و احترامات فی مابین دارد، این مسئله نه تنها در ارتباط با کارکنان، بلکه در حفظ و تقویت ارتباطات ما با مشتریان و مخاطبین ما نیز بسیار موثر می باشد.
مدیریت منابع انسانی ( بخش سوم : انگیزش)
30 دی 99

مدیریت منابع انسانی ( بخش سوم : انگیزش)

انگیزه را نیروی اراده درونی هر انسان برای حرکت و دستیابی به امیال و خواسته‌ها نامیده‌اند. وجود و یا عدم وجود این عنصر در درون آدمی موجب می‌شود تا انسان از تمام توانائی‌ها و قابلیت‌های خود برای رسیدن به اهداف استفاده نموده و یا بی تحرک و مایوسانه گذر عمر را سپری نماید.
روش دلفی
21 دی 99

روش دلفی

روش دلفی که در بسیاری از رشته‌های دانشگاهی رواج دارد، اولین بار در ایالات‌متحده و به‌منظور پیش‌بینی سناریوهای آینده طراحی شد. از این روش در جمع‌آوری نظرات درباره‌ی موضوعات خاص و یافتن توافق جمعی درباره‌ی موضوعات مورد اختلاف، استفاده می‌شود.
فرهنگ مصرف
15 آذر 99

فرهنگ مصرف

مصرف، یک مفهوم مهم در علم اقتصاد است و در بسیاری از علوم اجتماعی دیگر نیز این مفهوم مورد مطالعه قرار می‌گیرد. اقتصاددانان به رابطه بین مصرف و درآمد بسیار علاقه‌مند هستند که در نتیجه باعث شده تا تابع مصرف در علم اقتصاد نقش مهمی را ایفا کند
عوامل موثر بر بازارهای اصلی
22 آبان 99

عوامل موثر بر بازارهای اصلی

پدیده Globalization موجب گردیده است که بازار ها از عوامل متعدد جهانی، منطقه‌ای و داخلی متاثر باشند. بر این اساس لازمست تا صاحبان کسب و کار در هر یک از این بازارها با مطالعه و رصد دائمی عوامل اثرگذار در حوزه فعالیت خود، به تحلیل و بررسی این‌گونه تغییرات پرداخته و تاثیرات آن را بر حوزه کسب و کار خود پیش بینی و اندازه گیری نمایند
به بهانه انتخابات ریاست جمهوری امریکا
<br>
تمام شوک های اقتصادی در ایران از شوک نفت شروع می شود
18 آبان 99

به بهانه انتخابات ریاست جمهوری امریکا
تمام شوک های اقتصادی در ایران از شوک نفت شروع می شود

باید بپذیریم که علی رغم تمام برنامه ریزی های انجام گرفته در حوزه های کلان اقتصادی، اقتصاد کشور وابستگی تمام و کمال به درآمدهای نفتی داشته و بدون برخورداری از آن، با چالش های جدی روبرو می شود.
تحلیل بازارهای جهانی و داخلی در صورت پیروزی بایدن در انتخابات
17 آبان 99

تحلیل بازارهای جهانی و داخلی در صورت پیروزی بایدن در انتخابات

بررسی های انجام گرفته توسط گروهی از تحلیگران اقتصادی بر روی آثار پیروزی بایدن در انتخابات ریاست جمهوری امریکا در ارتباط با بازار های جهانی و داخلی کشور در قالب آثار کوتاه مدت و میان مدت در 4 بخش ارائه می گردد
بهره‌وری
20 مهر 99

بهره‌وری

اساسا براي ارتقاء بهره وري مي بايست تا حد امكان وروديهاي فرآيند را كاهش و خروجي هاي آن را افزايش دهيم ،‌ به هرميزان نسبت خروجي ها به ورودي ها افزايش پيدا نمايد، به همان ميزان بهره وري افزايش و به عبارتي مزيت رقابتي سازمان ارتقاء پيدا مي نمايد
توکوگاوا، ناجی ژاپن
2 شهریور 99

توکوگاوا، ناجی ژاپن

اگر بخواهیم جایگاه و اهمیت حکومت "توکوگاوا" در ژاپن را با یک مثال روشن تر کنیم، می توان آن را با دوران حکومت "امیرکبیر" در ایران مقایسه کرد
نصف نان بربری
29 مرداد 99

نصف نان بربری

روزي يكي از اين گوهر هاي با ارزش این روزگار ، ‌حاج آقا رضاي ابراهيمي، موسس شركت زرين غزال ، توليد كننده فرآورده هاي لبني واز جمله بستني دايتي و همچنين كارخانجات صنعتي ديگر و همچنین از خیرین بزرگ استان فارس ، ميهمان من در دفتر كارم بود .
ضرورت آینده پژوهی
14 مرداد 99

ضرورت آینده پژوهی

بسياري از حوادث و رويدادهاي آينده قابل پيش بيني و انقياد هستند. دخالت انسان در اين روند موجبات تغيير و تحولات مطلوب را ايجاد خواهد كرد. اما در اغلب موارد اشتغال به زمان حال و تلاش در جهت رفع مشكلات موجود، مانع از آن مي شود كه مديران و تصميم گيرندگان به آينده بينديشند
مغازه حاج آقا رضا
10 مرداد 99

مغازه حاج آقا رضا

در گذر زمان ، بعضی از آدم ها اثراتی را بر روی ما می گذارند که گذشت زمان نه تنها آن را کمرنگ نمی کند ، بلکه تاثیر آن، روز به روز در وجود آدمی افزایش پیدا می کند.
ماتریس SWOT  و برنامه راهبردی ژاپن در 2020
3 مرداد 99

ماتریس SWOT و برنامه راهبردی ژاپن در 2020

بدون تردید مرور SWOT کشور ژاپن جذابیتهای زیادی دارد و مرور آن می تواند الگوی خوبی برای تدوین و تحلیل ماتریس مذکور در سطح كشور و به تبع آن براي سازمان ما باشد.
کونوسوکی ماتسوشیتا بنیانگذار ناسیونال و پاناسونیک
25 تیر 99

کونوسوکی ماتسوشیتا بنیانگذار ناسیونال و پاناسونیک

كونوسوكي ماتسوشیتا (KONOSUKE MATSUSHITA) در سال ۱۸۹۴ میلادی در نزدیكی شهر اوزاكا ژاپن به دنیا آمد. پدرش كشاورز و مادرش خانه دار بود.كونوسوكي علی رغم مواجه شدن با مشكلات بیشمار و بیماری طاقت فرسا ، عمری طولانی یافت و در سال ۱۹۸۹ در ۹۴ سالگی درگذشت .
عوامل موثر بر توسعه ژاپن
18 تیر 99

عوامل موثر بر توسعه ژاپن

در ميان كشورهاي شرقي، ژاپن تنها كشوري است كه توانسته در تقدير تاريخي دنياي جديد شريك شود و به توسعه تكنولوژي دست يابد. می¬خواهیم ببینیم دلیل این تحول و نقش آفرینی چیست؟
الگوها و پارادایم های ذهنی
16 تیر 99

الگوها و پارادایم های ذهنی

اگر بخواهیم وضعیت موجود را تغییر دهیم. ابتدا باید یک رویکرد جدید داشته باشیم، یکی از مشکلات اساسی که مانع ایجاد تغییر می شود مقاومت ها و پارادایم های ذهنی است. یعنی اینکه ما ذهنمان را نسبت به پاره ای از موضوعات کاملاً ثابت و تغییر ناپذیر ساخته ایم.
تاریخچه هیلتون
12 تیر 99

تاریخچه هیلتون

هيلتون در روز كريسمس سال 1808 در سن آنتونيو (ايالت نيومكزيكو) به دنيا آمد. او در ميان هشت عضو خانواده، دومين نفر و نخستين پسر بود. پدرش گاس هيلتون در اسلو به دنيا آمد و در سال 1808 جاذبه غرب او را واداشت تا به آمريكا مهاجرت كند.
خوب نگاه کردن را تمرین کنیم
17 خرداد 99

خوب نگاه کردن را تمرین کنیم

همیشه فرصتی برای دوباره نگاه کردن وجود دارد . آیا تا کنون برایتان پیش آمده است که دقیقاً همان زمانی که به چیزی احتیاج پیدا می کنید، ناگهان ناپدید شود و هر چه بگردید تنها این احساس در شما تقویت شود که دیگر نمی توانید پیدایش کنید.
تنها مغازه ای که در  ظهرهای داغ تابستان تعطیل نمی کرد
15 خرداد 99

تنها مغازه ای که در ظهرهای داغ تابستان تعطیل نمی کرد

لذت بخش ترین روزهای تابستان در ایام کودکی و نوجوانی ما ، زمانی بود که به همراه اعضای خانواده به روستای آبا و اجدادی خود در شمال ایران سفر می کردیم.رهایی از کوچه های خشک و تف زده جنوب تهران و رسیدن به دامنه ی جنگل های سبز شمال ، چنان شور و اشتیاقی در ما ایجاد می کرد که از ذوق سفر تا صبح نمی خوابیدیم.
تفاوت كارآفرینی با بنگاه داری
10 خرداد 99

تفاوت كارآفرینی با بنگاه داری

کارآفرینی ( Entrepreneurship) به فرآیند خلق ارزش های جدید مادی و معنوی از طریق یک تلاش متعهدانه با در نظر گرفتن ریسک های ناشی از آن اطلاق می‌شود . واژه کارآفرینی از کلمه فرانسوی " Entrepreneurs " به معنای "متعهد شدن " نشات گرفته است
تابستان های متفاوت
8 خرداد 99

تابستان های متفاوت

فصل تابستان در دوران ما از جنس دیگری بود. با تعطیلی مدارس از اواخر خردادماه ، پرسه زدن بچه ها در کوچه پس کوچه های محله آغاز می شد. نه از کلاس های آموزشی و هنری خبری بود ، نه از ورزشگاه های مدرن و نه مدارس برای دانش آموزان در طول تابستان برنامه ای داشتند.
بدبینی و یا خوشبینی
3 خرداد 99

بدبینی و یا خوشبینی

تا کنون به این نتیجه رسیدیم که برای آنکه محیط کار، سازمان و یا جامعه مان متحول شود. نخست باید از خودمان شروع کنیم و اولین گام برای دست یابی به تحولات و دگرگونی های بزرگ از درون خود ما آغاز می شود.
آشنایی با یكی ازبرجسته ترین كارآفرینان ایران در دهه ۳۰ تا ۵۰ شمسی
1 خرداد 99

آشنایی با یكی ازبرجسته ترین كارآفرینان ایران در دهه ۳۰ تا ۵۰ شمسی

کارآفرینی که نامش با کفش ملی گره خورده است. محمدرحیم متقی ایروانی از پیشتازان و بنیانگذاران صنعت مدرن کفش در كشور . او به تاسیس کفش ملی، کفش گنجه، اتافوکو، تاسیس بیش از 330 فروشگاه زنجیره ای کفش در سطح ایران و ده ها شرکت دیگر اقدام نمود