حضور دکتر گل پور در برنامه جشنواره کارآفرینی

ویژگی های شاخص های فرهنگی مطلوب ( آسیب شناسی مدیریت فرهنگی )

بررسی شاخص های فرهنگی موجود" داخل کشور" قسمت دوم"( اسیب شناسی مدیریت فرهنگی)

بررسی شاخص های فرهنگی موجود" داخل کشور " قسمت اول "( آسیب شناسی مدیریت فرهنگی )

بررسی شاخص های فرهنگی موجود " جهانی " ( آسیب شناسی مدیریت فرهنگی)

مبانی نظری " شاخص های فرهنگی " (آسیب شناسی مدیریت فرهنگی)

کاربرد های شاخص های فرهنگی ( آسیب شناسی مدیریت فرهنگی)

توسعه یافتگی (شاخص های فرهنگی ) قسمت دوم ( آسیب شناسی مدیریت فرهنگی)

توسعه یافتگی (شاخص های فرهنگی ) قسمت اول (آسیب شناسی مدیریت فرهنگی )

ویژگی های عمومی شاخص های فرهنگی " قسمت دوم " ( آسیب شناسی مدیریت فرهنگی )

ویژگیهای عمومی شاخص ها ی فرهنگی " قسمت اول " ( آسیب شناسی مدیریت فرهنگی )

ضرورت و اهمیت شاخص های فرهنگی ( آسیب شناسی مدیریت فرهنگی )

عوامل موفقیت یک کسب و کار برای حضور در بازار جدید ( بخش دوم)

عوامل موفقیت یک کسب و کار برای حضور در بازار جدید ( بخش اول)

شاخص های فرهنگی (دوره آسیب شناسی مدیریت فرهنگی) زمستان 1398

شاخص های قابل اندازه گیری در اصول مدیریت فرهنگی (آسیب شناسی مدیریت فرهنگی) 1398

استفاده از آمار در اصول مدیریت فرهنگی (آسیب شناسی مدیریت فرهنگی) زمستان1398

مشارکت آحاد در اصول مدیریت فرهنگی ( آسیب شناسی مدیریت فرهنگی ) زمستان 1398

انعطاف و پویایی در اصول مدیریت فرهنگی (آسیب شناسی مدیریت فرهنگی) زمستان 1398

مخاطب شناسی در اصول مدیریت فرهنگی ( دوره آسیب شناسی مدیریت فرهنگی) زمستان 1398

زمان شناسی در اصول مدیریت فرهنگی (دوره آسیب شناسی مدیریت فرهنگی) زمستان 1398

اصول مدیریت فرهنگی (دوره آسیب شناسی مدیریت فرهنگی) زمستان 1398

اندازه گیری اثر بخشی ( دوره آسیب شناسی مدیریت فرهنگی ) زمستان 1398

لزوم داشتن برنامه ریزی فرهنگی (دوره آسیب شناسی مدیریت فرهنگی) زمستان 1398

تقابل با نفوذ فرهنگ ( دوره آسیب شناسی مدیریت فرهنگی ) زمستان 1398

توجه به شاخص های اثر گذاری (دوره آسیب شناسی مدیریت فرهنگی ) زمستان 1398

تغییر رویکرد های شهودی (دوره اسیب شناسی مدیریت فرهنگی ) زمستان 1398

تقسیم بندی نظاام فرهنگی (دوره آسیب شناسی مدیریت فرهنگی ) زمستان 1398

تاثیر شاخص های (اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و تکنولوژیکی ) بر فرهنگ

تابستان های متفاوت

ماتریس SWOT و برنامه راهبردی ژاپن در 2020

توسعه فردی یا توسعه سازمانی

شاخصهای مهم در "تفویض اختیار" (اصول مدیریت در کسب و کار جهانی

ویژگیهای مهم در "آموزش" (اصول مدیریت در کسب و کار جهانی)

شاخصهای توسعه منابع انسانی "احترام" (اصول مدیریت در کسب و کار جهانی

شاخصهای توسعه منابع انسانی "مشارکت" (اصول مدیریت در کسب و کار جهانی

شاخصهای توسعه منابع انسانی "تشویق" (اصول مدیریت در کسب و کار جهانی

شاخصهای توسعه منابع انسانی "آزادی عمل" (اصول مدیریت در کسب و کار جهانی

شاخصهای توسعه منابع انسانی "منافع اجتماعی" (اصول مدیریت در کسب و کار جهانی

توسعه منابع انسانی "استانداردهای اخلاقی" (اصول مدیریت در کسب و کار جهانی

شاخص های توسعه منابع انسانی "آموزش" ( اصول مدیریت در کسب و کار جهانی

شاخص های توسعه منابع انسانی "انگیزش" ( اصول مدیریت در کسب و کار جهانی

شاخص های توسعه منابع انسانی " امید به آینده" ( اصول مدیریت در کسب و کار جهانی)

شاخص های توسعه منابع انسانی "استخدام" ( اصول مدیریت در کسب و کار جهانی

تاثیر منابع انسانی در افزایش بهره وری ( اصول مدیریت در کسب و کار جهانی)

شاخص های افزایش بهره وری (PDCA) - اصول مدیریت در کسب و کار جهانی

شاخص های افزایش بهره وری ( MUDA ) - اصول مدیریت در کسب و کار جهانی

شاخص های افزایش بهره وری ( JUST IN TIME ) - اصول مدیریت در کسب و کار جهانی

شاخص های افزایش بهره وری (visualization) - اصول مدیریت در کسب و کار جهانی

شاخص های افزایش بهره وری - (اصول مدیریت در کسب و کار جهانی)

افزایش بهره وری در تویوتا (TPS) - (اصول مدیریت در کسب و کار جهانی)

راهکارهای افزایش بهره وری ( اصول مدیریت در کسب و کار جهانی )

تاثیر باورها در افزایش بهره وری سازمان ( اصول مدیریت در کسب و کار جهانی)

مقدمه ای بر  " اصول مدیریت در کسب و کار جهانی "

تاثیر فرهنگ در جهانی شدن " اصول مدیریت در کسب و کار جهانی "

نگاه منفی به جهانی شدن "اصول مدیریت در کسب و کار جهانی"

تغییر نوع نگاه به جهانی شدن "اصول مدیریت در کسب و کار جهانی

تغیییرات ساختار در جهانی شدن "اصول مدیریت در کسب و کار جهانی"

ایجاد مزیت رقابتی "اصول مدیریت در کسب و کار جهانی"

پیش نیاز های افزایش مزیت رقابتی "اصول مدیریت در کسب و کار جهانی"

ساختار افزایش بهره وری در سازمان "اصول مدیریت در کسب و کار جهانی"

هدف گذاری به کمک swot "اصول مدیریت در کسب و کار جهانی"

نگاه کاربردی به SWOT "اصول مدیریت در کسب و کار جهانی"

شاخص های اندازه گیری بهره وری در سازمان " اصول مدیریت در کسب و کار جهانی"

ماتسوشیتا (بنیانگذار پاناسونیک) " اصول مدیریت در کسب و کار جهانی"