6 اردیبهشت 1400

مدیریت منابع انسانی ( بخش یازدهم :پاداش Reward )

پاداش یکی از شاخصه های موثر در فرآیند توسعه منابع انسانی در سازمان می باشد . ولی باید توجه داشت که این شاخص زمانی اثر بخش خواهد بود که بقیه شاخص های موثر در فرآیند توسعه منابع انسانی نیز در سازمان اجرا شود و مطمئن باشیم که در صورت عدم استقرار سایر شاخص ها ، پاداش قادر نخواهد بود به تنهایی نقش موثری در بهره وری سازمان ایجاد نموده و در بهترین حالت برای حفظ وضعیت موجود سازمان می تواند نقش یک تسکین دهنده را بازی نماید.

یکی از اصول اصلی که در پرداخت پاداش به کارکنان می بایست مورد توجه قرارگیرد، شفاف سازی این اقدام و انجام آن با اطلاع همه کارکنان می باشد. پرداخت های مخفیانه پاداش ، باورهای نیروهای سازمان به این مطلب که در سازمانی فعالیت می کنند که در آن عدالت وجود ندارد را بشدت تقویت نموده و اثرات مخربی را بر انگیزه و روحیه کارکنان بجای خواهد گذاشت.

اعطای پاداش به روش های مختلف می تواند انجام پذیرد و در این راستا لازمست به شاخصه های مهمی که این فرآیند را اثر بخش می نماید توجه داشت.با توجه به شکل زیر در یک تقسیم بندی کلی در پرداخت پاداش باید به موارد ذیل توجه داشت:1-ابتدا باید ببینیم که به چه کسی می خواهیم پاداش دهیم، انتخاب افراد می بایست مبتنی بر فرآیند صحیح ارزیابی کارکنان در سازمان باشد.

2- در مرحله بعدی باید اهداف پرداخت پاداش کاملا مشخص باشد، عدم ارتباط پاداش با اهداف سازمان آن را بی اثر خواهد نمود

3-نکته بعدی که در این فرآیند باید مورد توجه قرارگیرد رابطه بین نوع پاداش و شخصی ا ست که می خواهد پاداش بگیرد. تناسب این دو بسیار حائز اهمیت می باشد، گاهاً در این فرآیند به این نکته ضروری توجه نمی نماییم و همین امر منجر می شود که پرداخت پاداش نتیجه عکسی را به همراه داشته باشد.

4-تناسب مقدار پاداش پرداختی به پاداش گیرنده نیز از اهمیّت فوق العاده ای برخوردار است ، ما باید قادر باشیم تا با بهره گیری از شاخصهای عددی در نظام ارزیابی ، تناسب کمّی را ما بین نتایج ارزیابی و مقدار پاداش ایجاد نماییم. لازمست مکانیزم های تعیین این شاخص ها و معیارهای تعیین آن بطور شفاف برای کارکنان تشریح شده باشد . در این صورت مقدار پاداش مفهومی منطقی پیدا نموده و اثربخشی مثبت خود را بر پاداش گیرنده و در نهایت بر بهره وری سازمان خواهد گذاشت.

5-زمان پرداخت پاداش نیز شاخص مهم دیگریست که می بایست مورد توجه قرار گیرد، پرداخت به موقع پاداش نقش موثری در تقویت اثربخشی نیرو و تقویت عزم و انگیزه او برای فعالیت بهتر را ایفا می نماید

رابطه بین پاداش و اهداف استراتزیک کسب و کار از اهمیت بسیار فوق العاده ای برخوردار است . ممکن است در بسیاری از سازمان های غیر حرفه ای ، معیار های دیگری برای پرداخت پاداش وجود داشته باشد مانند: ارتباطات گروهی و تیمی، نسبتهای فامیلی و دوستی ، میزان تملق و چاپلوسی کارکنان از مدیر ، پذیرش بی چون و چرای اوامر مدیر و تایید همه جانبه او در مقابل گروه های مخالف.یقیناً وجود اینگونه شاخص ها تنها منجر به ویرانی و اضمحلال سازمان خواهد شد. یک سازمان حرفه ای باید نظام پاداش را بگونه ای طراحی نماید که تنها موتور پیشبرد اهداف متعالی سازمان را گرم نماید ، در این فرآیند رابطه ها هیچگونه نقشی نداشته و تنها ملاک دریافت پاداش در قالب یک ساختار کمّی، راندمان و نتایج مثبت قابل اندازه گیری کارکنان می باشد.