26 اسفند 99

مدیریت منابع انسانی (بخش نهم : تشویق Encouragement)

عموماً مفهوم تشویق در اکثر سازمانهای ایرانی ، مفهومی برابر با پاداش و آن هم از نوع پرداختی نقدی می باشد، با اینکه تشویق مفهومی کاملا متفاوت نسبت به پاداش دارد. تشویق عبارتست از عکس العمل های مثبت ما در مقابل تلاشها و فعالیتهای نیروها ، به منظور تشکر و قدردانی از آنها با هدف تقویت انگیزه آنها برای تداوم تلاش ها و فعالیتها.

این امر می تواند به روش های مختلف در سازمان انجام شود: قدردانی از نیروها با ارائه یک لوح سپاس و یا یک هدیه معنوی در حضور سایر همکاران، عرضه اقدامات نیروها به سایر همکاران و قدردانی از آنها در نشست های عمومی سازمان تشویق و فدردانی از نیروها توسط سایر نیروهادر فضاهای کاملاً غیر رسمی و خودمانیاماّ آنچه به عنوان یک پیشنیاز لازمست، عبارتست از وجود بستر مناسب اینگونه اقدامات در سازمان، در بسیاری از سازمان ها متاسفانه ظرفیت لازم در بین نیروهای سازمان وجود نداشته و به محض تشویق یک یا چند نیرو، سایر نیروها در مقابل این اقدام، عکس العمل های نامناسبی از خود نشان داده و بر همین اساس سازمان را با تردید در انجام اینگونه امور مواجه می نمایند. لذا لازمست تا بستر سازی مناسبی در این زمینه انجام گرفته و با برنامه ریزی و کمّی کردن شاخص ها و معیارهای عملکرد افراد، از هرگونه سوء تفاهم و تفسیرهای غیرمنطقی جلوگیری به عمل آید.در بسیاری از موارد یک برخورد صمیمی همراه با قدردانی می تواند تشویقی شایسته و اثر بخش برای نیروها باشد، کافی است در هنگام عبور از کنار میز کارکنان، لحظه ای توقف نموده و با برخوردی صمیمانه و از روی صداقت به او نشان دهیم که قدر دان زحمات و تلاش او هستیم.

توجه داشته باشیم که اینگونه اقدامات و رفتارها هیچگونه هزینه ای برای ما نداشته و بسیار بیشتر از پاداش های نقدی اثربخشی و تاثیر مثبت در نیروها خواهد داشت. چه بسا که بسیاری از پاداش های نقدی ما با برخوردهای و عکس‌العمل‌های غیر منطقی بی‌ثمر شود.