4 دی 99

مدل 7s مک کینزی

مدل هفت S مک کینزی یک چارچوب و مدل مدیریتی است که هفت عامل را جهت سازماندهی یک شرکت در یک نگاه کلی و موثر بیان می سازد. عواملی که با یکدیگر نحوه ی عملکرد شرکت را تعیین می کنند. شرکتها چه بزرگ و چه کوچک (SME) باید این هفت عامل را مورد بررسی قرار دهند تا بتوانند اطمینان حاصل کنند که استراتژیها به درستی پیاده می شود. این عوامل همگی با یکدیگر در ارتباط هستند، بی توجهی به یکی می تواند موجب بروز مشکلاتی برای کل شرکت شود.

این 7 عامل شامل موارد زیر می باشد :ارزشهای مشترک Shared Value

در مرکز این مدل ارزشهای مشترک قرار گرفته است. اعتقادات، باورها و اهدافی که بین بخشهای مختلف شرکت مشترک هستند.

استراتژی Strategy

برنامه هایی که شرکت برای بهره گیری از منابع محدودش در جهت رسیدن به اهدافش دارد، اهدافی پیرامون محیط، مشتریان، رقابت و …

ساختار Structure

روش و ساختار ارتباطی که واحدهای مختلف سازمان از آن طریق با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند. متمرکز، غیرمتمرکز، ماتریسی، شبکه ای و …

سیستم System

ساز و کارها و فرآیندهایی که از طریق آنها کارها در شرکت انجام می پذیرد. نظیر سیستمهای مالی، کارگزینی، ترفیع کارکنان، سیستمهای اطلاعاتی و …

نیروی انسانی Staff

تعداد و نوع کارکنان سازمان

شیوه و سبک Style

در اینجا سبک های مختلف مدیریت و شیوه های گوناگون فرهنگ سازمانی مورد ارزیابی قرار میگیرد.

مهارتها Skills

مهارت های مشخص کارکنان به صورت انفرادی و یا مهارت های ویژه ی سازمان.


هفت عنصر مک کیتری به دو دسته سخت افزار ها و نرم افزار ها تقسیم می شود:

عناصر سخت افزار :
استراتژی
ساختار
سیستم ها

عناصر نرم افزار :
ارزش های مشترک
مهارت ها
سبک وشیوه
نیروی انسانی

سخت افزارها را راحت تر می توان تعریف کرد و مدیریت می تواند به طور مستقیم بر روی آنها تاثیر بگذارد که شامل مستندات استراتژی، چارت سازمانی، ساختار گزارش دهی و گزارش گیری است.

اما در سوی دیگر نرم افزارها را سخت تر می توان تعریف کرد و کمتر قابل لمس هستند و بسیار تحت تاثیر فرهنگ قرار دارند و نقش مدیریت در آنها کمتر است. و باید دانست که این عوامل برای نیل به موفقیت بسیار مهم و تاثیر گذار هستند.

قرار گرفتن «ارزشهای مشترک » در مرکز این نمودار نشان می دهد که ارزشهای مشترک برای تحقق موفقیت سایر بخشها ، لازم و کلیدی است و همان طور که می دانید وجود ارزشهای مشترک بین افراد سازمان بر موفقیت سازمان موثر است.

چگونه از مدل 7S استفاده کنیم

این مدل بر اساس این تئوری که برای عملکرد خوب یک سازمان می بایست این 7 عامل به درستی مورد استفاده قرار گرفته و به طور مرتب تقویت شوند، استوار است. بنابراین این مدل نشان خواهد داد که برای بهبود عملکرد شرکت و یا سازمان نیاز به تغییر و ایجاد پیشرفت در کدام یک از عوامل هستیم. به عبارتی دیگر اولویت اقدامات اصلاحی توسط این مدل تعیین می کردد.
اما برای ارزیابی جایگاه سازمان در هر کدام از این 7 عامل مهم (7S) پرسشهای زیر به ما کمک خواهند کرد. چک لیست زیر می تواند، یکی از ابزارهای اساسی برای هر شرکت یا سازمان باشد.

سوالهای چک لیست 7S

استراتژی (Strategy)
استراتژی ما چیست ؟
ما چگونه می خواهیم به اهدافمان برسیم ؟
ما چگونه با فشارهای ناشی از رقابت برخورد خواهیم کرد؟
استراتژی ما چگونه خود را با تغییرات محیطی تطبیق می دهد؟

ساختار (Structure)
سازمان و تیم های کاری چگونه تقسیم بندی شده اند؟
سلسله مراتب در سازمان چگونه است؟
بخش های مختلف سازمان چگونه کارها را با یکدیگرهماهنگ و به انجام می رسانند؟
تصمیم گیری در سازمان متمرکز است؟
آیا گونه ی فعلی تصمیم گیری، همان چیزی است که شرکت و یا سازمان را به اهدافش می رساند ؟
خطوط ارتباطی بین کارکنان و بخشهای مختلف کدامند ؟

سیستم ها (Systems)
سیستمهایی که در سازمان وجود دارند، اعم از سیستمهای HR ، سیستمهای مالی، سیستم های بازار یابی ، تحقیقات ، تولید و ... چگونه فعالیت می کنند؟
مراکز کنترل کجا ها هستند و چگونه ارزیابی می شوند؟

ارزشهای مشترک (Shared Value)
ارزشهای محوری در شرکت یا سازمان چیست ؟
فرهنگ حاکم بر تیمهای کاری کدام است ؟
ارزشها در سازمان چه میزان اهمیت دارند ؟
ارزشهای بنیادی که شرکت بر اساس آن بنا نهاده شده است، کدام است؟

شیوه و سبک (Style)
مدیریت و رهبری چگونه در اجرای کارها شرکت می کند؟
سبک رهبری موجود تا چه میزان موثر است؟
آیا بین کارکنان رقابت وجود دارد؟
آیا تیم ها و گروه های واقعی در سازمان وجود دارند یا تنها گروههای اسمی وجود دارند ؟

کارکنان (Staff)
چه موقعیتها یا تخصصهایی در تیمها وجود دارند؟
چه موقعیتهای شغلی در شرکت خالی هستند؟

مهارتها (Skills)
در کدام مهارت شرکت ما قوی تر است ؟
آیا جای خالی مهارتی احساس می شود؟
شرکت ما برای انجام چه کاری معروف و شناخته شده است ؟
آیا با تکیه بر مهارتهای فعلی کارکنان می توان کارهای شرکت را انجام داد؟
مهارتها چگونه پایش و ارزیابی می شوند؟

مراحل تحلیل سازمان براساس مدل 7S1- ابتدا جدول بالا را تشکیل می دهیم
2- کارگروهی را برای ارزیابی عناصر سازمان انتخاب می کنیم
3- سپس هریک از عناصر ستون را با تک تک عناصر سطر مورد سنجش قزار می دهیم.

به عنوان مثال ارزش های مشترک را با استراتژی سازمان می سنجیم و درصورتیکه بین ارزش های مشترک سازمان و استراتژی مطابقت کامل وجود داشت به آن نمره 9 می دهیم و در صورتیکه هیچگونه ارتباطی بین آن ها وجود نداشت عدد صفر و بسته به میزان تطابق یکی از عدد های 1 تا 8 را انتخاب می کنیم. در ادامه ارزشهای مشترک را با ساختار سازمان، سیستم های سازمان ، شیوه ها و سبک ها ، کارکنان و مهارت مطابقت داده و به آن ها نمره ای بین 9 تا 0 می دهیم. در ادامه همین روند را با عنصر دوم ستون یعنی استراتژی نسبت به عناصر سطر در جدول ادامه میدهیم تا جدول تکمیل شود.

4- فقط نقاط ستاره دار خالی می ماند
5- حالا نمرات هر ستون را جمع می زنیم. نمرات هر ستون عددی بین 0 تا 54 خواهد بود
6- هر ستونی که کمترین نمره را به خود اختصاص دهد، ضعیف ترین و پر چالش ترین عنصر سازمان می باشد و اقدامات اصلاحی از آن نقطه باید شروع شود.
7- نهایتا اولویت اقدامات اصلاحی به ترتیب کمترین نمره ها آغاز می گردد.