3 آذر 99

مدیریت منابع انسانی (بخش دوم: امید به آینده)

بعد از اینکه موفق شدیم با بهره گیری از یک فرآیند اصولی ، همکاران شایسته ای را برای سازمان استخدام نماییم ، لازمست مسیر رشد وتعالی نیروها را تا حد امکان بطور شفاف تعیین و مشخص نماییم .
این اقدام موجب خواهد گردید تا کارکنان قادر باشند جایگاه خود را در طی سال های بعد در سازمان پیش بینی نمایند .در قدم اول لازمست که کارکنان مطمئن شوند که سازمانی که در آن ورود نموده اند دارای ثبات و جایگاه مناسبی در بازار کسب وکار می باشد ، این ویژگی منجر می شود که نیروها با امید به آینده و عدم نگرانی از اینکه بنگاهی که در آن فعالیت می کنند ممکن است دچار ورشکستگی و یا بحران های شدید شود ، در آن به کار خود ادامه می دهند و بدنبال انتخاب دیگری نخواهند بود
در قدم بعدی لازمست نیروها در بدو ورود به سازمان به این آگاهی و باور برسند که اگر قادر باشند مسئولیتهایی را که سازمان به آنها سپرده است را بنحو احسن به انجام برسانند ، سازمان نیز سخاوتمندانه به تعهدات خود در مقابل ایشان وفادار و ثابت قدم خواهد بود
در اقدام بعدی می بایست مسیر رشد وتعالی کارکنان بوضوح روشن وآشکار باشد، آنان باید قادر باشند به راحتی جایگاه و به تبع آن منافع خود را برای سال های آتی پیش بینی نمایند، این امر باعث می گردد که آنها با امید به آینده و با تلاش مظاعف سعی نمایند تا پله های ترقّی را بسرعت طی نموده و به جایگاه های بالاتری دست پیدا نماینداین موضوع از این جهت حائز اهمیت است که اگر یک نیرو در درون سازمان وابستگی کافی پیدا نکند و امیدی به آینده اش در آن سازمان نداشته باشد، ما نمی توانیم اقدامات بعدی را برای ارتقاء توانمندی ، قابلیت و مهارت های او انجام دهیم.
از این رو شخص از همان ابتدا به فکر تغییر سازمان و محل کار خود می باشد و همه تلاشهایی که از طرف سازمان جهت افزایش توانمندی و مهارت پرسنل می شود بی ثمر خواهد ماند.
ارائه چشم انداز مسیر رشد و تعالی نیروها ، پیش نیازی دارد و آن عبارت است از برخورداری سازمان از یک برنامه بلند مدت . بعبارتی اگر سازمان برای مسیر رشد وتعالی خود برنامه ای نداشته باشد ، چگونه می تواند برنامه رشد نیروها را که از عوامل موثر در ایجاد امید به آینده در آنها می باشد را ارائه نماید.پس ما بدون داشتن برنامه میان مدت و بلند مدت، نمی توانیم به نیرو ها بگوئیم که در آینده در چه جایگاهی قرار خواهند گرفت .
بطور مثال اگر طبق برنامه بلند مدت سازمان ، تعیین شده است که یکی از واحدهای اقتصادی آن در طی یک دوره زمانی معین و با کسب شرایط لازم می بایست تبدیل به یک شرکت مستقل شود ، با لطبع مدیر واحد خود را در مقام مدیر عامل آتی آن شرکت خواهد دید ، مدیران و سا یر کارشناسان نیز به مراتب ، جایگاه بالاتری را برای خود پیش بینی خواهند نمود و این یعنی ایجاد امید به آینده و انگیزه مضاعف برای تلاش در جهت دستیابی به فرصتی که سازمان آن را به تصویر کشیده است.
پس ما ابتدا می بایست برنامه را تدوین کنیم و جایگاه افراد را مشخص کنیم ، در غیر اینصورت وعده و امید بی جهت به نیروها داده ایم و به نوعی رویا پردازی کرده ایم.
امید به این معنی نیست که با شخص فقط صحبت شود بلکه باید امید را با شاخصه های سازمانی نشان بدهیم ، یعنی با موفقیت های سازمانی و ارتقایی که در سازمان به وجود می آید و نشان دادن موفقیت های قبلی سازمان و بیان اینکه با برنامه آینده به نقطه بالاتری خواهیم رسید. با ارائه کمیّت های قابل استناد در سازمان باید به کارکنان نشان دهیم که این اتفاق خواهد افتاد ، در غیر اینصورت احتمال اینکه ما در سازمان از جهت نیروها دچار ریزش شویم بسیار زیاد است.
حتی اگر نیرو به هر دلیل در سازما ن باقی بماند ، قطع به یقیین دارای انگیزه و انرزی کافی برای تلاش فعّالانه نخواهد بود و سایر اقدامات ما برای ارتقاء بهره وری ا و چندان موثر واقع نخواهد گردید.