4 تیر 99

فرهنگ و مفاهیمی پیرامون آن

فرهنگ مجموعه افکار و اعمال، بایدها و نبایدها، هنجارها، ارزش‌ها و نظام اعتقادات یک جامعه مشتمل بر سنّت، مذهب، آداب و رسوم، ایدئولوژی، زبان و کلیه عادات یا دیدگاه‌های مشترک دیگر است که ممکن است از این نوع مفاهیم مستثنا شده باشد.هنر، ادبیات، نقاشی، تئاتر، فیلم، از دیگر اشکال فرهنگی خاص یک جامعه یا حوزه فرهنگی می‌تواند باشد که فرآورده‌های هر یک از این قسمت‌ها به بخشی از پیکره آن فرهنگ تبدیل می‌شود.
فرهنگ، به عنوان کلیّت تامی از ویژگی‌های معنوی، مادی، فکری و احساسی، گروهی و اجتماعی، سرچشمه‌هایی برای هویت بخشی است که با تغییرات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و تکنولوژیکی دچار دگرگونی می‌شود. همة فرهنگ‌ها از فرهنگ‌های دیگر و تحولات اجتماعی درونی و بیرونی تأثیر می‌پذیرند و در واقع هیچ فرهنگی، ثابت و ایستا نیست.
در نظام فرهنگی هر جامعه‌ای دو نوع امر ثابت و امر تحول‌پذیر وجود دارد:
منظور از امر ثابت در فرهنگ، مجموعه ای از ارزش‌ها، اصول و خاستگاه‌های رفتار است که به شیوة زندگی جامعه یا فرد، ویژگی می‌بخشد و در نتیجه شخصیت افراد آن جامعه را با سایر جوامع و افراد متفاوت می‌سازد.
منظور از امر تحول‌پذیر، مجموعه ارزش‌هایی است که با پویش تاریخی جامعه در پیوند است و مجموعه‌ای دگرگون‌پذیر بشمار می‌رود.
جنبة ثابت فرهنگ می‌تواند جنبة تحول‌پذیر را هضم کند و به شکل خود درآورد و جنبة تحول‌پذیر به دگرگون ساختن محتوای پاره‌ای از اصول جنبة ثابت دست بزند.